2016-11-04

Zadania

 

1.      Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 • udostępnianie zbiorów utrwalonych w formie tradycyjnej, audiowizualnej i cyfrowej;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej;
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego;
 • popularyzacja wiedzy o regionie poprzez pozyskiwanie, opracowanie, konserwację         i popularyzowanie dokumentów oraz innych obiektów utrwalających historię i życie współczesne miasta i powiatu;
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 • współpraca, także międzynarodowa, z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych  i kulturalnych mieszkańców;
 • udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie działalności biblioteczno-informacyjnej bibliotekom publicznym powiatu oleśnickiego;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

2.      Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie kultury należy:

 • realizowanie konsekwentnej polityki kulturalnej na terenie gminy Organizatora poprzez tworzenie kalendarza cyklicznych przedsięwzięć i imprez kulturalnych;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych wśród społeczności lokalnej poprzez pomoc merytoryczną i organizacyjną;
 • przygotowanie oferty kulturalnej dla możliwie najszerszego kręgu odbiorców wśród społeczności lokalnej;
 • rozpoznawanie potencjalnych obszarów zainteresowań kulturalnych oraz dopasowywanie swojej oferty do oczekiwań odbiorców;
 • upowszechnianie wszelkich form spędzania wolnego czasu, z akcentowaniem kulturalnych ich przejawów;
 • prowadzenie akcji promujących działalność kulturalną, zwłaszcza adresowaną do dzieci i młodzieży;
 • tworzenie oraz eksploatację bazy kulturalnej w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej;
 • animowanie i realizację działań kulturalnych i rozwojowych poprzez organizowanie twórczych kursów, warsztatów czy szkoleń.

3.      Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie promocji gminy Miasto Oleśnica należy:

 • promowanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności Miasta Oleśnicy;
 • tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Miasta Oleśnicy.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się