2016-11-04

Zadania

 

1.      Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
 • udostępnianie zbiorów utrwalonych w formie tradycyjnej, audiowizualnej i cyfrowej;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej;
 • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 • prowadzenie różnych form pracy służących popularyzacji sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego;
 • popularyzacja wiedzy o regionie poprzez pozyskiwanie, opracowanie, konserwację         i popularyzowanie dokumentów oraz innych obiektów utrwalających historię i życie współczesne miasta i powiatu;
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 • współpraca, także międzynarodowa, z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb informacyjnych, oświatowych  i kulturalnych mieszkańców;
 • udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie działalności biblioteczno-informacyjnej bibliotekom publicznym powiatu oleśnickiego;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

2.      Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie kultury należy:

 • realizowanie konsekwentnej polityki kulturalnej na terenie gminy Organizatora poprzez tworzenie kalendarza cyklicznych przedsięwzięć i imprez kulturalnych;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych wśród społeczności lokalnej poprzez pomoc merytoryczną i organizacyjną;
 • przygotowanie oferty kulturalnej dla możliwie najszerszego kręgu odbiorców wśród społeczności lokalnej;
 • rozpoznawanie potencjalnych obszarów zainteresowań kulturalnych oraz dopasowywanie swojej oferty do oczekiwań odbiorców;
 • upowszechnianie wszelkich form spędzania wolnego czasu, z akcentowaniem kulturalnych ich przejawów;
 • prowadzenie akcji promujących działalność kulturalną, zwłaszcza adresowaną do dzieci i młodzieży;
 • tworzenie oraz eksploatację bazy kulturalnej w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej;
 • animowanie i realizację działań kulturalnych i rozwojowych poprzez organizowanie twórczych kursów, warsztatów czy szkoleń.

3.      Do podstawowego zakresu działalności Forum w zakresie promocji gminy Miasto Oleśnica należy:

 • promowanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności Miasta Oleśnicy;
 • tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących Miasta Oleśnicy.