2016-11-04

Status prawny

1. Biblioteka i Forum Kultury zwane dalej „Forum” powstało z połączenia:

  •  Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy
  •  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy

- na podstawie uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy w samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy.

2. Organizatorem Forum jest gmina Miasto Oleśnica, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Bezpośredni nadzór nad Forum sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy.

4. Nadzór merytoryczny nad Forum w zakresie zadań biblioteki publicznej sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

5. Forum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

6.Siedzibą Forum jest miasto Oleśnica.

7. Forum jest samorządową instytucją kultury, której obszarem działania jest gmina Miasto Oleśnica.

8. W zakresie zadań biblioteki publicznej Forum działa w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych na terenie gminy Miasto Oleśnica i powiatu oleśnickiego.

9. Forum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby, nr Regon, nr NIP, nr telefonu z zastrzeżeniem ust.2.

10.  Forum używa pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów o treści: „Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy”.

11.  Forum może używać nazwy skróconej BiFK w Oleśnicy.

 

Poniżej do pobrania statut oraz wpis do rejestru instytucji kultury w formacie PDF.

Załączniki

  statut bifk.pdf 278,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wpis do rejestru BIFK, regon.pdf 15,13 MB (pdf) szczegóły pobierz