2016-11-04

Status prawny

1. Biblioteka i Forum Kultury zwane dalej „Forum” powstało z połączenia:

  •  Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy
  •  Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy

- na podstawie uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy w samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy.

2. Organizatorem Forum jest gmina Miasto Oleśnica, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Bezpośredni nadzór nad Forum sprawuje Burmistrz Miasta Oleśnicy.

4. Nadzór merytoryczny nad Forum w zakresie zadań biblioteki publicznej sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

5. Forum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

6.Siedzibą Forum jest miasto Oleśnica.

7. Forum jest samorządową instytucją kultury, której obszarem działania jest gmina Miasto Oleśnica.

8. W zakresie zadań biblioteki publicznej Forum działa w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych na terenie gminy Miasto Oleśnica i powiatu oleśnickiego.

9. Forum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby, nr Regon, nr NIP, nr telefonu z zastrzeżeniem ust.2.

10.  Forum używa pieczęci okrągłej do identyfikacji zbiorów o treści: „Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy”.

11.  Forum może używać nazwy skróconej BiFK w Oleśnicy.

 

Poniżej do pobrania statut oraz wpis do rejestru instytucji kultury w formacie PDF.

Załączniki

  statut bifk.pdf 278,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wpis do rejestru BIFK, regon.pdf 15,13 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się