2016-11-04

O nas

 

Uchwałą nr XV/111/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015 r. powołała do życia Bibliotekę i Forum Kultury w Oleśnicy, samorządową instytucję kultury, która powstała z połączenia: Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Podstawowym celem Forum jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych  i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz upowszechnianie i rozwój kultury, poprzez popularyzację jej wszystkich form występowania, a także promocję gminy Miasto Oleśnica. Forum pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną w środowisku.

 

Kontakt

 

Dyrektor

Anna Zasada

Sekretariat

ul. M. Reja 10
56-400 Oleśnica

tel. 71 716 52 10

sekretariat@bifk.info

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych jest Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy,  56-400 Oleśnica, ul. M. Reja 10, reprezentowana przez Dyrektora Annę Zasadę, tel. 71 716 52 10; tel. 533 351 410, adres e-mail: sekretariat@bifk.info.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Danuta Majcher, adres email: meksoft@vp.pl.

3. Celem zbierania danych jest realizacja statutowych obowiązków administratora, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przynajmniej jednego z warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt a-e RODO.

4. Odbiorcami danych będą  osoby lub podmioty, którym Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wynikający z obowiązującego RWA.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Panu/Pani prawo zażądania usunięcia, zaprzestania przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.

 

Administrator Danych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się