2016-11-04

Instrukcja obsługi

  Linki
Odsyłaczami na stronach internetowych są podkreślone fragmenty tekstu w kolorze niebieskim. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia lub odwołania do adresów e-mail. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (fragment tekstu zmieni swój kolor i pojawi się podkreślenie tekstu) a następnie kliknąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty. 

 Menu  
Z lewej części strony wyświetlane jest menu serwisu, umożliwiające wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy jeden z napisów np. O NAS . Po kliknięciu na wskazanym napisie, poniżej mogą pojawić się listy podmenu związanych z nim pozycji.

Wyszukiwanie
System posiada możliwość wyszukiwania informacji zarejestrowanych w bazie danych biuletynu. Aby wyszukać interesującą nas sprawę należy przejść do punktu menu Informacje podstawowe i polu SZUKAJ znajdującym w górnym prawym rogu i w miejsce kropek wpisać interesującą nas frazę znakową. Po wpisaniu należy kliknąć na klawiszu SZUKAJ znajdującym sie obok wpisanej informacji
Efekty wyszukiwania widoczne będą w następnym oknie, które się pojawi.

 Nawigacja na stronie

Nawigacja na stronie odbywa się za pomocą menu bocznego (lewego). Przemieszczanie się między pozycjami odbywa się przy pomocy myszy poprzez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy na danym napisie menu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się