2016-11-02

Dokumenty elektroniczne

Dokumenty elektroniczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne BiFK w Oleśnicy udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

U W A G A:
W celu złożenia wniosku  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1.

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat@bifk.info

Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 16:00 do Sekretariatu  na następujących nośnikach danych:

 1. Pamięć masowa USB 
 2. Płyta CD-RW
 

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

 1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.